Regulamin

Regulamin i Polityka Prywatności Konferencja.TechMine.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Szanujemy Twoją prywatność.

2. Masz pełną możliwość wglądu i edycji Twoich danych, łącznie z ich usunięciem.

3. Twój adres e-mail nie jest widoczny dla nikogo.

4. Możemy używać Twojego adresu e-mail do przesyłania wiadomości związanych z działalnością TechMine i naszych partnerów.

5. We współpracy z naszymi partnerami możemy wysyłać na Twój adres e-mail informacje o prowadzonych wspólnie działaniach, w tym o charakterze marketingowym.

6. Przetwarzamy i chronimy dane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

7. Używamy plików cookies w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

REGULAMIN

Wstęp i definicje

1. Serwis internetowy Konferencja.TechMine.pl udostępniany jest Użytkownikom przez TechMine Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-172) przy ul. Grabowej 2, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000453217 zwaną dalej Usługodawcą lub TechMine.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a. Konfernecja.TechMine.pl – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem http://konferencja.techmine.pl

b.Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie rejestracji uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez TechMine w ramach serwisu Konferencja.TechMine.pl

Postanowienia ogólne

3. TechMine.pl jest serwisem umożliwiającym swoim Użytkownikom rejestrację na wydarzenia.

4. Użytkownikiem może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Rejestrując się na wydarzenie Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. W przypadku cofnięciu zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pisemnie (mail lub list polecony) TechMine.

7. TechMine zastrzega sobie możliwość usunięcia danych Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla TechMine

8. Dostęp do Konferencja.TechMine.pl jest bezpłatny. W szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji.

9. TechMine zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Konferencja.TechMine.pl

10. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

11. TechMine zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Konferencja.TechMine.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Konferencja.TechMine.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem TechMine.

Dane osobowe

12.TechMine.pl ma charakter zasadniczo otwarty – podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

13. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w swoim Profilu.

14. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieaktualnych danych, TechMine ma prawo zablokować Konto do wyjaśnienia lub usunąć Konto Użytkownika.

15. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika udostępnianych podczas rejestracji odbywa się za jego zgodą wyrażoną przez fakt zgody na niniejszy Regulamin. Administratorem i przetwarzającym dane osobowe Użytkownika jest TechMine. TechMine przetwarza dane zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności opisaną powyżej oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczą (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Odpowiedzialność

16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wyrządzoną jego działaniami w Konferencja.TechMine.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy lub innych informacji poufnych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

17. TechMine wyraźnie zastrzega, iż korzystanie przez z Konferencja.TechMine.pl i udostępnianych usług odbywa się na wyłączone ryzyko Użytkownika.

18. TechMine nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, z pośrednictwem Konferencja.TechMine.pl zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

19. TechMine nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Konferencja.TechMine.pl w całości lub w części.

20. TechMine nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Konferencja.TechMine.pl

Reklamacje

21. Zakłócenia w funkcjonowaniu Konferencja.TechMine.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Konferencja.TechMine.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego przez formularz kontaktowy na stronie Konferencja.TechMine.pl

22.Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez TechMine w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. TechMine zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

23. TechMine zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

24. Ninejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2017 roku.